Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles per les voravies

I les reserves de via publica per aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe

Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-entrades-de