Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-la-prestacio-del-servei