Ordenança taxa per llicències urbanístiques i declaració responsable en matèria d'obres


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-taxa-llicencies-urbanistiques-i-declaracio