Ordenança fiscal de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-de-limpost-sobre-construccions