Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-ocupacio-de