Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de valor urbana


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-de