Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola infantil muncipal


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-del-preu-public-la-prestacio-del