Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil


Source URL: https://www.ajestellencs.net/node/597