Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa


Source URL: https://www.ajestellencs.net/node/458