RATHAUS


Organigramm
Organigrama administratiu
Portal de Transparencia
Adressen und Telefonnummern
Dokumente und Transaktionen
Links
KontaktESTELLENCS


Geschichte
Turismo
Feste, Messen und Märkte
Fira del Vi i del Formatge
Rutes senderistes
Verbände und Institutionen

Anfang / Ordenances i Reglaments DokumenteOrdenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles per les voravies
I les reserves de via publica per aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius


Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica


Ordenança municipal de convivencia ciutadana i medi urbà a Estellencs


Ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari i abocament d'aigües residuals


Ordenança reguladora de la circulació


Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil


Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana


Reglament Municipal de Centre de Serveis Socials


Reglament regulador de préstec d'ajudes tècniques per part de l'àrea de Serveis Socials


Reglament servei d'ajuda a domicili (SAD)


Reglament sobre l'ús de la factura electrònica


Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa