AJUNTAMENT


Organigrama polític
Organigrama administratiu
Portal de Transparència
Direccions i telèfons
Documents i gestions
Directori de Links
Governa amb nosaltresESTELLENCS


Història
Turisme
Festes
Fira del Vi i del Formatge
Rutes senderistes
Associacions i Entitats

Inici / Ordenances i Reglaments Documents d´interèsOrdenança fiscal de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres


Ordenança fiscal reguladora de la taxa del Cementiri


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles per les voravies
I les reserves de via publica per aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius


Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems


Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica


Ordenança fiscal reguladora taxa activitat de publicacions


Ordenança municipal de convivencia ciutadana i medi urbà a Estellencs


Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus de la construcció i demolició


Ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs BOIB


Ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari i abocament d'aigües residuals


Ordenança reguladora de la circulació


Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal BOIB


Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil


Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana


Ordenança taxa per llicències urbanístiques i declaració responsable en matèria d'obres


Reglament Municipal de Centre de Serveis Socials


Reglament Règim interior Cementeri Estellencs


Reglament regulador de préstec d'ajudes tècniques per part de l'àrea de Serveis Socials


Reglaments Aigua potable i Clavegueram